Земетресение

Кратък речник на термините свързани със земетресения.

Земетресение
Природо явлене, пордено от внезапно разместване на земната кора
Магнитуд
Величина която характеризира отделената под форма на сизмични вълни енергия
Сеизмология
Наука, която изучава земетресенията
Сеизмограф
Уред за регистриране на сеизмични вълни
Хипоцентър
Мястото под земната повърхност, където въниква земетресението
Епицентър
Епицентър е проекцията на хипоцентъра на земната повърхност
скала на Рихтер
Скала, предложена от Чарлз Рихтер, за определяне на силата на земетресенията
скала на Медведев-Шпонхойер-Карник
Скала за определяне на силата на земетресенията на базата на: усещанията на хората, въздействие върху сградите и остатучни деформации в земната кора и режима на подземните води
Top Site Counter